Администриране на лични данни

Декларация за защита на лични данни

Уважаеми потребители,

Вашата сигурност е изключително важна за нас. Затова "МЕТАЛАРТ" ООД с най-висока отговорност се отнася към защитата на личните данни, които ни предоставяте.

За да сме Ви полезни, ние предоставяме  тази Декларация за защита на лични данни, която обяснява и  описва начина, по който ние използваме и обработваме вашите лични данни, в случай, че решите да ни ги предоставите за целите, посочени по-долу. Като допълнение, той ви дава информация как да се свържете с нас, в случай, че имате въпроси относно вашите лични данни.
ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите  ПОТРЕБИТЕЛИ /КЛИЕНТИ конфиденциалност на предоставената информация и лични данни.

Ако не сте съгласни с тази Общи условия, препоръчваме да не заявявате нашите стоки , тъй като липсата на ваше съгласие за обработка  на вашите лични данни, може да възпрепятсва доставянето  им.

Информация за администратора на лични данни:

Наименование: „МЕТАЛАРТ” ООД, ЕИК: 102661898

Седалище и адрес на управлиние: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №53

Адрес за контакт: гр. Бургас, ул. „Фердинандова” №53

МОЛ: Георги Хараламбов Гаров;  Телефон за контакт:  0896838109;

Е-мейл: bani.obkov@gmail.com

Отговорно лице за обработката на личните данни: Георги Хараламбов Гаров

Каква лична информация събира "МЕТАЛАРТ" ООД?

За да направите ПОРЪЧКА или запитване в КОНТАКТИ чрез сайта на търговеца ние Ви молим за определена информация от ваша страна. Това са : име, фамилия, адрес за доставка, телефон,  електронна поща,  а при заявка за фактура и фирма, ЕИК, МОЛ, адрес по регистрация и друга персонална информация, позволяваща ни да ви предоставим и фактурираме заявените при нас стоки. Същите данни са ни необходими и в случай, че изпратите поръчката си на  посочения, по-горе електронен адрес или направите заявката си по телефон.

Описаните по-горе действия представляват волеизявление, което обвързва страните по договор за доставка на стоки по  смисъла на ЗЗД и ТЗ между клиента и „Металарт” ООД в съответствие с „Общите условия”, ЗЗППТ и Българското законодателство.  

Защо  и с каква цел "МЕТАЛАРТ" ООД събира и използва вашите лични данни?

Основната причина, поради която имаме нужда от вашите лични данни е, че те ни помагат да обработим поръчката Ви и да  доставим заявената от Вас стока, да ви уведомим за наличие и липси на някои продукти, за  изпращането на стоката, да ви уведомяваме за евентуални промени, новини или нередности в сайта или респективно  поръчаната Ви, както и да се уверим, че  получавате възможно най-доброто обслужване.

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за да обработим Вашата поръчка и доставка лично и/или със съдействието на друг търговец, работещ в сътрудничество  с нас, и няма да бъдат давани, трансферирани  или продавани  на трети страни, освен предоставянето  на вашето име, телефон и адрес на избраната от Вас куриерска служба за изпълнение на доставката.

В някои случаи може да се наложи да използваме вашата информация, за да разрешим юридически спорове или за цели на разследването на тези случаи.

За да изпълним Вашата  заявка, ние предаваме  съответната информация на  куриерска компания. Ако имате запитване относно вашата заявка, ние може да се свържем с куриера и да получим допълнителна информация за обработката на Вашата заявка. 
 

Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да разкрием лични данни с компетентните органи.
 

Съхраняването и предоставянето на лични данни е задължително във връзка с изпълнението на нашите задължения предвидени в Закона за счетоводството,  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и данъчното законодателство в Република България, във връзка с воденето на счетоводната отчетност на търговеца.

Предоставянето на лични данни може да бъде задължително на съответните органи във връзка със задълженията ни по Закона за защита на потребителите, както и на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

Когато обработваме  предоставените от Вас лични данни, посочени по-горе за целите на доставката на заявената от Вас стока , за нейното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за  стоки, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за доставка на продуктите.

Какви действия по съхраняване и защита на вашите лични данни прилага "Металарт" ООД?

В съответствие с Европейското и национално законодателство за защита на личните данни ние съблюдаваме съответните процедури за предотвратяване на неупълномощен достъп до личните данни, както и злоупотребата с тях.

Нашият интернет сайт  не използва „Бисквитки“ и данните Ви не се предоставят на трети лица с рекламна, статистическа, информационна или друга търговска цел.
 

Срок за съхранение на Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, след изпълнение на целта, свързана с договорното правоотношение по доставката на заявените от Вас стоки,  но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (5 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием  ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

Право на информация 

Вие имате право да поискате:

- Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

- Съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция 

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

- Да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

- Да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение 

По всяко време имате право да:

- Възразите срещу обработването на личните ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

  1. Вие имате правото да поискате от „Металарт” ООД  изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Металарт” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо страните;
  1. „Металарт” ООД  не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане  до търговеца,  както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред „Металарт” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на дружеството.

(4) „Металарт” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на жалба 

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно.
Ние се произнасяме по вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.
 

Съгласие и споразумение:  Като попълните Вашите данни в раздел/меню „ПОРЪЧКА” или раздел/меню „КОНТАКТИ”, както и ако ни ги предоставите  с поръчка за доставка на стоки  на посочение по-горе електронен адрес, по телефон, или по друг начин,  Вие изразявате Вашето съгласие с общите условия на тази Декларация за защита на лични данни. Ако не сте съгласни с тези общи условия, моля не предоставяйте каквито и да е лични данни на този уебсайт, на електронния ни адрес, по телефон, или по друг начин.

23.05.2018 година